Pisanie prac magisterskich z administracji

Pisanie prac magisterskich z administracji wielu studentom sprawia problemy. Studenci często mają problem z wybraniem odpowiedniego tematu. Chcąc ułatwić wybranie odpowiedniego zagadnienia, w poniższym artykule pozwolimy sobie przytoczyć przykładowy temat na tego typu pracę.  Będzie on nosił nazwę “Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w polskiej administracji”. Pamiętać trzeba,  że niezależnie na jaki temat się zdecydujemy, ostatecznie musi on być zatwierdzony przez naszego promotora.

Pierwszy rozdział powinien być teoretyczny. Należy w nim szczegółowo opisać, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Stoi on na straży praw człowieka oraz wolności.  Chroni on również realizacji zasady równego traktowania.  W jego gestii jest badanie czy w skutek działania lub zaniechania danych organów państwowych nie nastąpiło naruszenie polskiego prawa, zasad współżycia oraz sprawiedliwości społecznej.  Bada też czy nie doszło do aktów dyskryminacji, W jego gestii jest również wdrażanie Konwencji ONZ odnośnie do praw osób niepełnosprawnych. Zwrócić się do niego może każdy polski obywatel lub cudzoziemiec pod władzą RP.  Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.

W rozdziale drugim należy przeanalizować rozmaite sprawy, które były zgłaszane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie dotychczasowego działania tego Rzecznika można określić, czy jego instytucja działa w sposób skuteczny, czy też nie. Można również pokusić się o niezbędność jego instytucji dla polskiego społeczeństwa.  Szczególnie należy przeanalizować zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w popularnych i medialnych sprawach. Takimi sprawami są z pewnością sprawa afery Amber Gold,  czy też sprawa tzw. frankowiczów.

W rozdziale trzecim trzeba przedstawić odpowiednie konkluzje. Dobrze byłoby ocenić zalety i wady tej instytucji. Można również wskazać, co należałoby zrobić, aby instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich działała sprawniej i skutecznie.

Pisanie prac magisterskich z administracji – ogólne refleksje.

Pisanie prac magisterskich z administracji jest rzeczą, która bardzo rozwija. Najlepiej pisać ją na taki temat, który nas interesuje oraz wiąże się on z naszą przyszłością zawodową. Temat Rzecznika Praw Obywatelskich jest z pewnością bardzo ciekawy i atrakcyjny. Jest to instytucja stosunkowo nowa i warto bliżej poznać jej działanie.

Dodaj komentarz